22.02.2017.
  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

P.P.H.U. „STRO-STAL”
Sławomir Stróżyk
Wilkonice 11
63-800 Pępowo
NIP 6961546068
tel. 65 573 61 85, 603 746 303

Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś riorytetowa III “Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.2 “Kredyt na innowacje echnologiczne” ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu pt “Nowa technologia produkcji wielowarstwowych elementów przestrzennych z aluminium” – wniosek nr POIR.03.02.02-00-0633/16.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pt „Budowa budynku produkcyjno - magazynowego”

Etap 1: „Roboty ziemne i fundamentowe”

Etap 2: „Konstrukcja wraz z obudową budynku”

Etap 3: „Wykonanie posadzki z podbudową piaskową i betonową”

Etap 4: „Wykonanie części socjalnej wewnątrz budynku”                 

Etap 5: „Instalacje elektryczne”                                                            

Etap 6: „Prace instalacji sanitarnych”                                                                            

Etap 7: „Wentylacja budynku”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Cel ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe ma na celu wybranie Wykonawcy, który wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku produkcyjno - magazynowego” o parametrach:

- konstrukcja oparta o ramy stalowe z dwuteowników typu HEA o rozpiętości osiowej 22 m i rozstawie 6 m,

- ściany zewnętrzne z płyt warstwowych o gr. 8 mm z rdzeniem poliuretanowym,

- dł. / szer. / wys. = 72,40 / 22,40 / 7,65 - 9,96 m.

Etap 1: „Roboty ziemne i fundamentowe”

Etap 2: „Konstrukcja wraz z obudową budynku”

Etap 3: „Wykonanie posadzki z podbudową piaskową i betonową”

Etap 4: „Wykonanie części socjalnej wewnątrz budynku”                 

Etap 5: „Instalacje elektryczne”                                                            

Etap 6: „Prace instalacji sanitarnych”                                                    

Etap 7: „Wentylacja budynku”

Przedmiot zamówienia opisany jest w zatwierdzonym projekcie budowlanym i posiada prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Gostyńskiego: Decyzja nr 816/2016 z dnia 25.11.2016 r.

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, a ponadto jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktów.

Poprzez wykonanie zamówienia rozumie się wykonanie wszelkich robót opisanychw projekcie budowlanym (dla danego etapu).

Termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie do dni 31.08.2017 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo Wielkopolskie

Powiat Gostyński

Gmina Pępowo

63-830 Pępowo

ul. Kobylińska (bez numeru), działki o numerach: 121/36, 121/38 121/40

Wymagania odnośnie Oferentów

Oferent musi posiadać wymagane uprawnienia do prawidłowego wykonania określonej czynności lub działania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek jest spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie. Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek jest spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie. Oferent musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy, finansowy i organizacyjny umożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek jest spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie. Oferent ani jego pracownicy nie mogą być powiązani osobowo lub  kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

·       uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

·       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

·       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

·       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunek jest spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie.

Zawartość oferty

1.   Dane rejestrowe Oferenta,

2.   Adres Oferenta łącznie z danymi do kontaktu,

3.   Cenę wykonania każdego etapu i cenę łączną w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT
i cenę brutto,

4.   Termin wykonania każdego etapu,

5.   Sposób finansowania,

6.   Okres gwarancji,

7.   Projekt umowy pomiędzy Oferentem a Zamawiającym,

8.   Stosowne oświadczenia,

9.   Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletne oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego lub przesłać  pocztą albo przesyłką kurierską na adres:

P.P.H.U. „STRO-STAL”
Sławomir Stróżyk
Wilkonice 11
63-800 Pępowo

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego w miejscu wskazanym powyżej.

Oferty złożone po terminie lub w sposób niezgodny z niniejszym opisem zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom bez rozpatrywania. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści. Koperta powinna zawierać adres Zamawiającego i adres Oferenta z podaną nazwą przedmiotu zamówienia oraz numerem i nazwą etapu.

 Termin składania ofert

Składanie ofert do dnia 15.03.2017 r.

 Ocena oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.   Cena wykonania – waga kryterium 70 %,

ocena oferty = (100 x cena najniższa / cena oferty) x 0,7

2.   Termin wykonania – waga kryterium 10 %,

ocena oferty = (100 x termin najkrótszy / termin oferty) x 0,1

termin – liczna tygodni od dnia podpisania umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót

3.   Sposób finansowania – waga kryterium 10 %,

ocena oferty = (100 x 1 / 1 lub 2 lub 3 lub 4) x 0,1

1 – jedna faktura płatna przelewem w terminie 30 dni od dnia podpisania

      końcowego protokołu odbioru robót

2 – jedna faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od dnia podpisania

      końcowego protokołu odbioru robót

3 – co najmniej 1 faktura płatna w trakcie realizacji zamówienia

4 – co najmniej 1 faktura jako przedpłata

4.   Okres gwarancji – waga kryterium 10 %.

ocena oferty = (100 x okres gwarancji oferty / okres gwarancji najkrótszy) x 0,1

 

Każde kryterium będzie oceniane osobno. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, kiedy Oferent, którego oferta została wybrana z najkorzystniejszą, odmówi podpisania umowy lub gdy podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Planowany harmonogram      

1.   Rozmowy z Oferentami w dniach 20.03. – 25.03.2017 r.

2.   Wybór Wykonawcy z informacją dla pozostałych Oferentów do dnia 28.03.2017 r.

3.   Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą do dnia 31.03.2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość spotkania w wybranymi Oferentami celem doprecyzowania zapisów oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót oraz 10 % wartości umowy jako odszkodowanie za rozwiązanie umowy.

Osoba do kontaktu

Sławomir Stróżyk
tel. 65 573 61 85, 603 746 303
w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00

 
22.02.2017.

 

 

"Projekt polega na wdrożeniu nowej technologii produkcji wielowarstwowych elementów przestrzennych z aluminium. W wyniku wdrożenia nowej technologii firma rozpocznie produkcję wielowarstwowych elementów przestrzennych z aluminium, mających zastosowanie w autobusach i tramwajach produkowanych przez SOLARIS.

Nowa technologia produkcji umożliwia produkcję wielowarstwowych elementów przestrzennych z innych metali (stali zwykłej i nierdzewnej, aluminium, miedzi, itp) także dla pozostałych odbiorców, w tym zwłaszcza dla odbiorców z sektora producentów pojazdów.

Planowana do wdrożenia technologia powstała w wyniku prowadzonych własnych prac B+R.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielowarstwowych elementów przestrzennych z blachy aluminiowej wymaga zakupu:

1. Wycinarki laserowej CNC,

2. Prasy krawędziowej CNC,

3. Ramienia pomiarowego.

4. Wózka widłowego,

5. Kompresora.

Wycinarka i prasa krawędziowa oraz posiadana frezarka CNC utworzą linię produkcyjną. Ramie pomiarowe, wózek widłowy i kompresor to maszyny i urządzenia wspomagające proces produkcji.

Zakupione maszyny i urządzenia będą pracowały w nowym budynku produkcyjno - magazynowym, do którego firma przeniesie cześć dotychczasowej produkcji oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

Efektami realizacji projektu będzie:

1. Zakup 5 środków trwałych,

2. Budowa budynku produkcyjno - magazynowego,

3. Wdrożenie nowej technologii produkcji wielowarstwowych elementów przestrzennych z blachy aluminiowej,

4. Wdrożenia nowych i znacząco udoskonalonych produktów,

5. Wzrost zatrudnienia.

Projekt w pełni wpisuje się w cel Działania 3.2 POIR, jakim jest wdrożenie wyników własnych prac B+R oraz w cel Poddziałania 3.2.2 POIR, jakim jest wdrożenie do produkcji nowych i znacząco ulepszonych produktów.